שאלה:
תשובה:
אם שני ההורים אינם נמצאים בבית, ויש בנים בני מצוה ובנות לפני גיל בת מצוה – אחד הבנים ידליק נרות ויוציא את אחיו ידי חובה, ואינם יוצאים בהדלקת אחיותיהן הקטנות. אך אם אחת הבנות הינה כבר בגיל בת מצוה – מוציאה בהדלקתה את אחיה ידי חובתם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: כיון שהדלקתן היא רק מצד חינוך. וראה לקו”ש חט”ו ע' 169 הערה .39 וש”נ.
שבת הדלקת נרות
584