שאלה:
תשובה:
את אמירת תחנון ונפילת אפים צריך לומר מיד אחר התפלה, אבל אם הפסיק ועסק בדברים אחרים אחר התפלה שוב אין תחינתו נשמעת כל כך לכן אין לדבר בין תפלה לנפילת אפים. ומכל מקום אין צריך להיזהר אלא מלהפסיק ולעסוק בדברים אחרים לגמרי אבל שיחה מועטת אין לחוש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ריטב"א ב"מ דף נ"ט ע"ב בשם הרשב"א, שו"ע ושו"ע אדה"ז סי' קל"א ס"א, כף החיים שם ס"ק ד'.
תפילה וברכות תחנון
156