שאלה:
תשובה:
מעיקר הדין, ניתן לברך על ראיית אילן אחד בלבד. אך אם יוצא למקום בו מצויים אילנות עדיף שילך למקום שידוע לו שיוכל לברך על ראיית שתי אילנות. אבל אם רואה אילן אחד בפעם הראשונה, לא ימתין ויימנע מן הברכה כדי לברך במקום אחר שיש בו שתי אילנות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ קצוה"ש סי' ס"ו בדה"ש ס"ק י"ח
ברכות ברכת האילנות חודש ניסן
345