שאלה:
תשובה:
לא, אין להאכיל בעל חי ואפילו אינו בבעלותו חמץ שעבר עליו הפסח, מאחר שאסור בהנאה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תמ"ח סל"א
פסח חמץ שעבר עליו הפסח
737