שאלה:
תשובה:
לפני תפלת ערבית אסור לאכול פת או מזונות יותר משיעור "כביצה" (54 גרם). אולם שאר מאכלים שאינם ממיני דגן כמו פירות וכן כל המשקאות שברכתם האחרונה היא "בורא-נפשות", מותרים קודם תפלת ערבית. אם התחיל לאכול בתוך חצי השעה שקודם צאת הכוכבים, צריך להפסיק לאכול ולהתפלל ערבית בזמנה. אך אם התחיל בהיתר לפני החצי-שעה שקודם צאת הכוכבים, מעיקר הדין אינו חייב להפסיק, כאשר ציבור מסובים באירוע ועדיין לא התפללו ערבית, יכולים להמשיך בסעודתם, וכן בעת הצורך רשאי אף היחיד שלא התפלל למנות אדם אמין שיזכירהו להתפלל ערבית, או שיעשה לו תזכורות אחרות.
נכתב ע"י הרב ליאור רוזנבוים
מקור: שו"ע ונ"כ או"ח סרל"ב ס"ג, וסרל"ה ס"ב. וראה שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס תלא ובקו"א שם סק"ב. וראה תניא אגה"ק סו"ס כג. מ"ב סרל"ה סקי"ח. פסק"ת שם אותיות ו-ח.
תפילה ערבית
294