שאלה:
תשובה:
טלית השייכת לבית הכנסת נמצאת שם על דעת שאנשים ישתמשו בה, וממילא מברכים עליה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' י"ד ס"ו וסי"א
טלית ברכת הציצית
228