שאלה:
תשובה:
אסור, אין להתענות בראש חודש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקע"ג ס"א
ראש חודש תענית
347