שאלה:
תשובה:
אף שאיגוד ד' המינים יחד אינו ממש חובה אלא הוא הידור מצווה, וממילא מן הדין אף ילד יכול לאגוד, מכל מקום טוב שלא לתת לילד לאגוד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרנ"א ס"ב - ג', משנ"ב סי' תרמ"ט ס"ק י"ד שעה"צ ס"ק ט"ו
סוכות ארבעת המינים אגידת ד' מינים
239