שאלה:
תשובה:
בשבת קודש לאחר חצות היום לומדים בעניינים השייכים לחורבן, כגון רשימות אדמו"ר הצ"צ למגילת 'איכה' ובנין בית המקדש, או עניינים השייכים לתשובה, כמו ספר דרך חיים, וכן מותר להשלים את השיעורים היומיים באם לא הספיקו ללמדם קודם חצות. במקום שרגילים להקהיל קהילות כל שבת, מותר לדבר שם כרגיל גם אחרי חצות היום בעניינים של פנימיות התורה. ולמעשה ישנם כמה וכמה שיחות של הרבי שנאמרו בקביעות דומה, כגון בשנת תנש"א ורצוי לחזור על שיחות אלו. כמו כן בשנת תשמ"א (שבת ערב ת"ב) הרבי דיבר על פרק ג' דפרקי אבות שם נאמר פסוק מאיכה "ישב בדד . . כי נטל עליו", (אף שבפועל אמירת פרק ג' נדחית לשבת הבאה), אך ניתן לחזור על נקודה משיחה זו (מופיע אף בביאורים לפרקי אבות).
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: ראה רמ"א או"ח סתקנ"ג ס"ב, משנ"ב שם סק"י. וראה לקו"ש חל"ד ע' 60 בשוה"ג להע' 16.
שבת תשעה באב ערב תשעה באב למוד תורה הקהלת קהילות
474