שאלה:
תשובה:
כן, רחיצה למטרת רפואה וצורך בריאותי, לא נכללת באיסור רחיצה בתשעת הימים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' תקנ"א סט"ז, שם סי' תקנ"ד ס"ח
בין המיצרים תשעת הימים רחיצה
635