שאלה:
תשובה:
בדרך כלל לחליפה אין קפלים ניכרים ולכן מותר לצורך השבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ב ס"ח- ט', קצוה"ש סי' קי"ז ס"א - ב' ובבדה"ש ס"ק ז'
שבת מכה בפטיש
574