שאלה:
תשובה:
אסור. לא אוכלים דג עם בשר, ושמן שטוגן בו דג דינו כמו הדג עצמו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: יו"ד סי' צ"ה ט"ז ס"ק ג', רמ"א סי' קט"ז ס"ב ובט"ז שם ס"ק ב'
מאכלי סכנה דגים בשר
460