שאלה:
תשובה:
יש דעה שאחרי חמישים שנה מפסיקים לומר קדיש, אך למעשה הסכמת כלל הפוסקים שממשיכים לעולם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א יו"ד סי' שע"ו ס"ד, שו"ת מנחת אלעזר עמ' ז' ליקוטי תשובות סי' ל"ג, אתרא קדישא פ"ה ס"ב ובהערה 4, שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ד סי' ע"ה ס"ב,
אבלות אמירת קדיש יארצייט
405