שאלה:
תשובה:
מותר וחשוב לספר בשבח חבירו, אלא אם כן זה בפני שונא שלו, או במצב שיודע שהדיבור הטוב יגרום לאנשים לדבר בגנותו. ובכל אופן אין להרבות ולהגזים בשבחים בצורה שזה עלול להביא לידי גנותו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קנ"ו ס"י וסי"ב, וראה באריכות לקו"ש חלק כ"ז עמ' 158 ואילך
רכילות לשון הרע
384