שאלה:
תשובה:
כשמורידים המזוזות לבדיקה, ראוי לסמן כל מזוזה מאיזה פתח נלקחה, כדי שלא יהיה אח"כ שאלה שמא יש כאן "הורדה מקדושה" [וזאת מכיון שישנם פתחים שחיובם במזוזה וודאי ומה"ת, וישנם שחיובם מדרבנן, או שיש ספק אם חייבים במזוזה מה"ת או מדרבנן, ויש שהם רק מהידור ומן הדין אין חיוב כלל, ומזוזה שנקבעה בפתח שחיובו וודאי, אם מעבירה לפתח שחיובו רק מספק, דבר זה נידון בפוסקים כבעיה של הורדה מקדושה]. אך אם לא סימֶן והמזוזות התערבו יחד, בדיעבד מותר לקבוע המזוזות שנתערבו בכל הפתחים ואינו צריך לגונזם, כי הכריעו כמה פוסקים שבדיעבד לא אוסרים במקרה כזה , ורק לכתחילה אנו חוששים כאן להורדה מקדושה.
נכתב ע"י הרב ישראל יצחק ש. הלפרין
מקור: מקורות: ראה מזוזת מלכים הלכה למשה, ס"ק ריג. חובת הדר (א, ט) ועוד (שראוי לסמן). וכמה טעמים נאמרו בדבר, עי' שו"ת קנין תורה (הורוויץ ב, נה סק"ב), שו"ת רבבות אפרים (ה, תקמז). חו"ש (רפט, ג עמ' קטו) ועוד. ואכמ"ל.
בדיקת המזוזה מזוזה מיקום המזוזה קביעת מזוזה
414