שאלה:
תשובה:
כיוון שבימינו אנשים לא יוצאים ידי חובה בתפילת השליח ציבור ומתפללים בעצמם את התפילה, כתבו הפוסקים שאין צורך לסרב, ואף ניתן לגשת ללא שמבקשים, כי לגשת כשליח ציבור, בפרט ביום חול, אינו נחשב כיבוד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' נ"ג סי"ט, שו”ת תשובות והנהגות, ח"א סי' קי"ב
תפילה שליח ציבור
142