שאלה:
תשובה:
אסור, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ובפרט בדורנו זה שאלו שאינם שומרים תורה ומצוות, הם נחשבים כתינוקות שנשבו, כיוון שגדלו וחונכו לא בדרך התורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א יו"ד סי' קנ"ט ס"ג, שו"ע אדה"ז הל' ריבית סע"ח - פ', התוועדויות תנש"א חלק ב עמוד 116
ריבית
298