שאלה:
תשובה:
אם אתה מסוגל לכך - צריך לעלות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' נ"ג סי"ט, ועיין דברי אדמוה"ז בתניא סוף קונטרס אחרון, שיש בעיה כאשר "אין גם אחד רוצה" מאלו שראויים לכך ואכמ"ל.
תפילה תפילה במנין
310