שאלה:
תשובה:
במצוות נטילת מים-אחרונים מעיקרה לא נאמר חילוק בין גברים לנשים, אולם פוסקים רבים כתבו שכיוון שכיום נטילה זו אינו כמו בזמן חז"ל, מאחר וכיום נוהגים לאכול בכף-ומזלג, על-כן לא נהגו הנשים להחמיר בזה. אלא שכשהידיים מטונפות, יש לרחצן היטב קודם הברכה, ובזה ודאי אף הנשים מחויבות.
נכתב ע"י הרב שמואל מעטוף
מקור: הנה דרשו חכמים: "'והתקדשתם' אלו מים-ראשונים, 'והייתם קדושים' אלו מים-אחרונים". (ראה ויקרא יא, מד. ברכות נג, ב. יומא פג, א. בין הטעמים שנתנו חכמים לנטילת מים-אחרונים הוא שמא נגע בסעודה במלח-סדומית המסמא את העיניים, ולכן יש שכתבו שכיוון שאינו מצוי כיום אין חיוב במים-אחרונים, אולם אדה"ז פוסק שגם כיום נכון להיזהר במים-אחרונים, שיש בכך מצווה להתנקות קודם הברכה. וראה טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדה"ז או"ח סקפ"א. שו"ע אדה"ז או"ח סקפ"א ס"ט. כה"ח סקפ"א סקכ"ז, מור-וקציעה או"ח סקפ"א. הליכות-בת-ישראל פ"ג ע' נח ובהע. שו"ת שבט-הלוי ח"ד סכ"ג. מקוה-המים ח"ג סי"ז.
מים אחרונים נשים
747