שאלה:
תשובה:
כחלק מההכנות לשמחת האדם בחג עם בני משפחתו, הזהירה התורה שיש לשתף בשמחה את "הלוי, הגר, היתום והאלמנה". ואמרו חכמים שאלו הארבעה המנויים בפסוק הנם כנגד בני משפחתו "בנך ובתך ועבדך ואמתך", ללמד שעל ידי שדואג לשמח את הנזקקים, אומר לו ה': "אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך". ומנהג ישראל לאסוף כסף לקראת החג על מנת לרכוש את צרכי החג לנזקקים, מבעוד מועד, וחובה על הציבור להשתתף בזה. מעבר לכך הורה הרבי לדאוג שכל אחד יזכה את מכריו במכירת-חמץ קודם הפסח, וכן לחלק להם מצה-שמורה (לפחות כזית) לליל הסדר, וכן לערוך סדרי פסח פומביים ולאפשר ליהודים לקיים את מצוות החג.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: דברים טז, יא וברש"י שם. שו"ע אדה"ז או"ח סתכ"ט ס"ה-ז. אג"ק כ"ק אד"ש חי"א ע' ו וע' לה (זיכוי הרבים במצה שמורה), אג"ק ח"כ ע' קפו (זיכוי הרבים במכירת חמץ), התוועדויות תשמ"ו ח"ב ע' 851 (עריכת סדרים מרכזיים).
קמחא דפסחא מבצע מצה
727