שאלה:
תשובה:
אין אומרים תחנון בפורים קטן ובשושן פורים קטן, וכן במנחה שלפני כן – יום י"ג אדר א', בין בערי הפרזות ובין בירושלים. אך מותר לעשות מלאכה כרגיל. ולעניין אבלות ר"ל, כל דיני אבלות נוהגים בפורים קטן (ובשושן פורים קטן). בימים אלו אין מתענים, וכן חתן וכלה ביום החופה אינם מתענים, אלא מקדימים ומתענים ביום שלפניו – י"ג אדר א', והרוצה להתענות ביום החופה, יעשה כהוראת רב. יש להרבות קצת בסעודה ביום פורים קטן, "וטוב לב משתה תמיד", ושמחת פורים קטן צריכה להיות שמחה בטהרתה, כיוון שאינה מעורבת בעניין אחר כמו בפורים בו יש אף את קיום מצוות הפורים. מי שאמר בטעות בפורים קטן "ועל הניסים", אינו צריך לחזור ולהתפלל.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: מגילה ו, ב. מהרי"ל ריש הל' פורים. ב"י או"ח סו"ס תרצז. ד"מ שם רמ"א שם סו"ס תרצז (ממשלי טו, טו, וראה סה"ש ה'תשמ"ז ח"א ע' 247 הע' 43 בשוה"ג*). שו"ע סתרצ"ז ומשנ"ב שם סק"א וסק"ג. סידור אדה"ז לפני "למנצח . . יענך". לקו"ש ח"א ע' 175. שם חכ"ו ע' 209 ואילך. התוועדויות תשד"מ ח"ב ע' 1081. לגבי תענית חו"כ בפורים קטן ראה שערי נשואין ע' רסא. הלכות ומנהגי חב"ד ע' 147. נט"ג נשואין פ"ו ס"ד, פורים פט"ז ס"ד ובתשובה ב' שם. חוסן ישועות ע' מו.
פורים קטן
825