שאלה:
תשובה:
האישה המדלקת נרות-שבת, מקבלת עליה שבת בהדלקה זו, ונאסרת במלאכה. לכן עליה להתפלל תחלה תפלת מנחה, שהיא תפלת חול, והרי לאחר ההדלקה כבר חלה עליה שבת. במידה והדליקה נרות ועדיין לא התפללה מנחה, יש שכתבו שתתפלל פעמיים תפלת ערבית כ"תשלומין" למנחה. אולם יש שכתבו, שאם מתפללת מנחה מיד לאחר ההדלקה, הדבר אפשרי, כי היה בדעתה להתפלל, ולכן נחשב כאילו לא קבלה שבת בהדלקה. ובדיעבד, גם אם חלף זמן ממושך מההדלקה, יש פוסקים שהתירו שתתפלל מנחה.
נכתב ע"י הרב שי שמעון כהן
מקור: שו"ע אדה"ז סרס"ג ס"ו וראה קצוה"ש סע"ד ס"ה. תורת שבת סרס"ג סקי"ט. ארץ צבי סימן ס. קיצור דיני נש"ק ע' י"א.
הדלקת נרות שבת
620