שאלה:
תשובה:
בעיקרון ניתן להניחם באשפה, אלא שלעיתים רשומים עליהם פסוקים ומאמרי חז"ל ויש להפריד חלקים אלו ולגנזם ואת היתר ניתן לזרוק, וראוי להניחם בתוך שקית ובצורה מכובדת.
נכתב ע"י הרב משה רוזנבלט
מקור: ראה שו"ע אדה"ז סכ"א ס"א, סמ"ב ס"ו. פסק"ת סקנ"ד אות ג (ה-ו).
תשמישי קדושה חנוכיה גניזה
508