שאלה:
תשובה:
אם אין אפשרות לכנס עשרה (כולל נשים) אך ברור שיעברו, ניתן לברך.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: ראה שע"ת וביאור הלכה סתרע"א ד"ה ויש.
חנוכה מבצעים מבצע חנוכה הדלקה בברכה
135