שאלה:
תשובה:
לא חוזרים.
נכתב ע"י הרב מ"מ הראל
מקור: שו"ע או"ח סתרפ"ב ס"א.
חנוכה תפלה ועל הניסים
178