שאלה:
תשובה:
נהוג שמדליקים בפנימיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה אגרות משה ח"ו או"ח ס"ע אות ג, יו"ד סי"ד אות ה. מנחת יצחק ח"ז סי' מח.
חנוכה הדלקת נרות פנימיה
73