שאלה:
תשובה:
מגיל שמבין את משמעות החג, ולא נורא אם ידליק עוד קודם...
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה רמ"א או"ח סתרע"ה ס"ג, שקטן שהגיע לחינוך צריך להדליק, וכן בספר המנהגים ע' 69 כתוב שהבנים מדליקים "איזה זמן קודם הבר מצוה", אמנם בימינו נתפשט המנהג שגם קטנים ממש מדליקים. – ראה שלשלת היחס (בתחילת "היום יום") תשמ"ח. סה"ש תנש"א ח"א ע' 165 הערה 110. וראה לקו"ש ח"כ ע' 474.
חנוכה הדלקת נרות חינוך
116