שאלה:
תשובה:
לא נאסר
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמו"ר הזקן הל' שמירת גוף ונפש ס"ז. וראה ס' שמירת הגוף והנפש סי' יד ס"ה ובהערה ו.
מאכלי סכנה
155