שאלה:
תשובה:
אמרו חכמים: "מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה .. והוא שבאו פנים חדשות". וביארו הראשונים שכיוון שבביאתם של ה'פנים-חדשות' מרבים בשמחה לכבודם, יש לברך את הברכות בכל פעם שבאים 'פנים-חדשות'. ובשבת אין צורך ב'פנים חדשות' כאמור "מזמור שיר ליום השבת" ודרשו חז"ל: "אמר הקב"ה פנים חדשות באו לכאן", ואף בסעודת היום אין צורך ב'פנים חדשות', שכבוד יום השבת גדול מכבוד הלילה. ונחלקו הפוסקים לגבי אמירת שבע ברכות בסעודה שלישית והמנהג הוא ע"פ הסוד שאין צורך בפנים חדשות.
נכתב ע"י הרב שמעון מאיר פרבר
מקור: כתובות ז, ב ותוד"ה 'והוא' שם, טוש"ע ונ"כ אה"ע סס"ב ס"ז, רמ”א שם ס"ז ובב”ש שם סק”ט.
שבע ברכות פנים חדשות
840