שאלה:
תשובה:
מי שלא שמע את הברכה מפי המברך כלל, אלא שהוא יודע איזו ברכה ברך, וכגון כשהוא מתפלל בציבור ואינו שומע ברכת הש"ץ, אך שומע שהציבור עונים ויודע על איזו ברכה עונים, אינו חייב לענות "אמן" אלא שאם מעוניין רשאי לענות. ודנו הפוסקים אודות השומע ברכה דרך הטלפון או בשידור חי כלשהו האם רשאי לענות, ולמעשה אין יוצאים ידי חובה, וכן אין לענות קדושה וברכו בשמיעה באופן זה, אבל ניתן לענות "אמן" כל עוד ידוע בוודאות שאכן זה שידור חי ועונה בסמוך לברכת המברך.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סנ"ה סכ"ב וסקכ"ד סי"א. וראה שו"ת מנחת אלעזר ח"ב סע"ב. פסק"ת סרט"ו אות ג.
עניית אמן שידור חי
785