שאלה:
תשובה:
על דרך ההכנות לראש השנה חודש אלול וימי הסליחות, יש צורך בהכנות לפני ראש השנה לחסידות – חג הגאולה י"ט בכסלו. בימי הגאולה י"ט-כ' כסלו, וכן בתפלת מנחה ביום י"ח כסלו – אין אומרים תחנון. בחג הגאולה י"ט בכסלו מאחלים (בלשון יחיד): "גוט יום טוב. לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתב ותחתם". המנהג לערוך סעודה לרגל י"ט כסלו ולהודות לה' על הנס הגדול. בסעודה אוכלים 'שווארצע קאשע'. ביום י"ט כסלו עורכים התוועדות (ומה טוב – שלוש התוועדויות, בליל י"ט בכסלו, ביום י"ט בכסלו, ובפרט קרוב לסיומו ובאופן שיומשך גם בליל כ' בכסלו). יש לערוך התוועדויות בכל מקום ומקום, ולא רק התוועדויות גדולות במקומות מרכזיים ועיקריים, אלא בכל מקום ומקום כפשוטו. בהתוועדויות י"ט כסלו יש לעורר על קבלת החלטות טובות: בקביעות עיתים ללימוד התורה, הנגלית ודא"ח, ברבים;, בחיזוק דרכי החסידים באהבת רעים; בהתחזקות בג' הקווים דתורה עבודה וגמילות חסדים ובלימוד השיעורים היומיים; וכן לפעולות נמרצות בהפצת התורה בכלל והפצת מעיינות החסידות בפרט. ביום זה יתעוררו אנ"ש להרים תרומה לקופת רבי מאיר בעל הנס כולל חב"ד, שנוסדה על ידי אדמו"ר הזקן בעל הגאולה. תחילת הלימוד בי"ט כסלו צריך להיות בעניינים שהזמן גרמא, "ההלכות של יום זה", שבתחילת לוח 'היום יום' העוסק במעלת יום י"ט בכסלו. יש ללמוד בתורתו של בעל השמחה והגאולה – כמו ספר התניא, תורה אור ולקוטי תורה, יחד עם הביאורים שנתוספו במאמרים ושיחות של רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו. ביום י"ט כסלו מתחילים שוב ללמוד שיעורי לימוד התניא – החל מדף השער – כפי שנחלקו לימי השנה, בשנה זו (תשפ"ב) מתחילים ללמוד בחלוקה של שנה מעוברת. בימים אלו מתחילה ההכנה לעבודה דימי חנוכה, החל מלימוד הלכות חנוכה, הן בנוגע לעצמו והן בנוגע להזולת.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: ראה אגרות קודש אדמו"ר מהורש"ב ח"ד ע' עג. סה"ש תרח"ץ ס"ע 250. וראה סה"ש תש"ב ע' 19. אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' סט. ח"ה ע' תמג. היום יום י"ח כסלו. ספר המנהגים חב"ד ע' 16 וע' 92. התוועדויות תשמ"ט ח"ב ע' 4-5 וע' 8. סה"ש תש"נ ח"א ע' 182. תנש"א ח"א ע' 191. תשנ"ב ח"א ע' 166-7 וע' 172 הע' 58. אגרות קודש ח"כ ע' סא, חכ"ב ע' שע. לוח כולל חב"ד. וראה ס' 'חג החגים' (להרה"ח ר' מיכאל אהרן שי' זליגזאן, ברוקלין תשנ"ט).
י"ט כסלו כסלו מנהגי חב"ד התוועדות
515