שאלה:
תשובה:
בחזרת השץ אומר כמו בחו"ל
נכתב ע"י הרב דניאל לנאו
מקור: ראה בכ"ז בברכ"י קי"ז סק"ה. קצוה"ש סכ"א ס"י. שולחן מנחם ח"א עמ' רל"ב. וראה התוועדויות תשנ''ב ח"א עמ' 242.
שאלת גשמים חו"ל חזרת הש"ץ שליח ציבור
323