שאלה:
תשובה:
בדרך כלל לא, כיוון שהמעלית היא במקום ציבורי כמו בניין מגורים, מרכזי רפואה או משרדי ממשלה ויש מקום להקל בשעה שאנשים עולים ויורדים ובפרט ביום, עם זאת יש המהדרים להימנע מכך
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ת מנחת יצחק ח"ד, סצ"ד-ה, ציץ אליעזר ח"ו ס"מ פכ"ב אות ד, נטע"ג יחוד פט"ו.
יחוד מעלית
785