שאלה:
תשובה:
לא
נכתב ע"י הרב מ"מ הראל
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סש"מ ס"ד, סשמ"ג ס"י, סתנ"ח ס"ח, סת"ס ס"ז וס"ט, וראה פסק"ת סש"מ הע' 66, שו"ת ארעא דגליל ע' 35.
שבת מלאכת מוחק
932