שאלה:
תשובה:
כיסוח דשא בעייתי ביותר בשמיטה כיוון שהוא מן המלאכות המזרזות את צמיחת הדשא והרי זה כעין זומר וזורע. ולכן מותר לכסח רק באם לולא זאת הדשא ימות לגמרי או מחשש להתרבות מזיקים, וגם אז יש העדפה ע"י נכרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה מ"ש בזה בשו"ת משנת יוסף ח"א סי' ח. ועוד.
שמיטה דשא כיסוח דשא
410