שאלה:
תשובה:
אכן קדושת שביעית חלה גם על עלי "גת".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מאמר מרדכי ח"ה פי"ד ע' צג.
שמיטה קדושת שביעית
368