שאלה:
תשובה:
לגבי ק"ש - רצוי לאמרה בצורה מכובדת ומיושבת, ואח"כ סמוך לשינה יאמר פרשה ראשונה (או לפחות פסוק ראשון), הפסוק 'בידך אפקיד רוחי' וברכת 'המפיל'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה א"ר סרל"ט סק"ג, 'התמים' ע' שלב, אג"ק אדמו"ר מוהריי"ץ ח"ד ס"ע שלג, סדר קשעהמ"ט (להרי"ש שיחי' גינזבורג), וראה פסק"ת סרל"ט אות ג.
קריאת שמע שעל המיטה ברכת המפיל
432