שאלה:
תשובה:
שיעור השמן שצריך לתת הוא 50 דקות, ומנהגנו להקפיד ע"כ גם כשמדליקים לאחר צאת הכוכבים.
נכתב ע"י הרב מיכאל שלמה אבישיד
מקור: הנה לדעת הפרי מגדים, אף אם הדליק אחר שתכלה רגל מן השוק מקפידים שיתן שמן כשיעור. לשיטתו הוא חצי שעה, כיון שסובר שזמן ההדלקה היא בצאת הכוכבים – כשיטת ר"ת, הרא"ש, התרומת הדשן, הטור, מחבר, רמ"א, הב"ח והט"ז ומגן אברהם, אליהו רבה, חיי אדם, בן איש חי. ולכן בפוסקים לא נמצא השיעור חמישים דקות גם אם מדליקים בזמן. אבל מנהג חב"ד הוא כשיטת הר"ן ורשב"א והמאירי, שזמן ההדלקה הוא בתחילת השקיעה, ולכן לשיטה ד"כליא ריגלא דתרמודאי" היא חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, נמצא שיש לדאוג שהנר יבער במשך 50 דקות, וזהו שיעור שמן לשיטתנו. ולהעיר, שהרבי מציין בספר המנהגים – בענין הדלקה 50 דקות – לפרי מגדים זה.
נרות חנוכה חנוכה צאת הכוכבים שיעור השמן בנר חנוכה
77