שאלה:
תשובה:
מצוה להדר להדליק את נרות החנוכה במנורה נאה, משום "זה א-לי ואנוהו". המדליקים בחנוכיה בעלת קנים, כדאי שישתמשו בחנוכיה שקניה באלכסון כצורת המנורה שהיתה בבית המקדש, ולא בחנוכיה שקניה בעיגול. הנרות יעמדו בשורה ישרה – לא בעיגול, ולא נר יוצא מהשורה ונר נכנס, ויש שכתבו להקפיד שהנרות יהיו מונחים באותו הגובה, ובמרחק של כ-2 ס"מ בין נר לנר. כאשר מדליקים מספר אנשים באותו מקום, יש להניח את החנוכיות עם רווח בין זו לזו כדי שיהיה ניכר מספר הנרות שמדליקים באותו לילה. בלילה הראשון מניח את הנר בצד ימין של החנוכיה, ומלילה שני והלאה מוסיף לשמאלו את הנר החדש.
נכתב ע"י הרב פנחס קדיש
מקור: רמ"א ונ"כ השו"ע סתרע"א ס"ב וס"ד. קשו"ע סקל"ט ס"ט. ספר המנהגים ע' 70. לקו"ש חכ"א ע' 169 הע' 44. ספר השיחות תש"נ ע' 207.
89