שאלה:
תשובה:
אין חובה. אך יש ענין בעריכת התוועדות ואמירת דברי תורה.
נכתב ע"י הרב מ"מ הלפרין
מקור: ראה שו"ת צמח צדק יו"ד סי' שא. ספר המנהגים חב"ד, עמוד 81. אגרות קודש ח"י, ע' ריט.
חנוכת בית
178