שאלה:
תשובה:
כן, במקרה זה אין חובת השבת אבידה, יכול לקחת בשבילך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע אדה"ז חו"מ הלכות מציאה ופקדון סי"ז.
השבת אבידה
215