שאלה:
תשובה:
באם לא מוצאים מלווה, ניתן ליסוע גם ללא ליווי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה ברכות נד, ב ורש"י שם. פרדר"א פט"ז. רמ"א אה"ע סס"ד ס"א. ספר המנהגים – חב"ד ע' 76. הנשואין כהלכתם פט"ו סכ"ט. שערי נישואין ע' רנח.
נישואין שבע ברכות
149