שאלה:
תשובה:
קופת המוסד קונה את המעות למוסד, מדין כליו של אדם קונות לו, וכמו קנין חצר. הקופה אינה ניתנת במתנה למחזיקי הקופה, אלא המוסד מביאה לבתי האנשים (והיא נשארת שייכת למוסד) וניתנת למטרה שיכניסו שם מעות ושהם ישארו בקופה זו עד שיגיעו ליד מנהל או גזבר המוסד. ולכן אין ללוות מקופות כאלו ואין להוציא כסף מתוכם למוסד אחר. זו מסקנת הפוסקים. ואדה"ז כתב דברים חריפים על האיסור לממונים על קופת כולל חב"ד ארה"ק שיש בידם מעות הקופה שלא ללוות ממנה אפילו פרוטה אחת וכו'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה אגרות קודש אדה"ז, אדמו"ר האמצעי והצ"צ - אגרת א.
דיני ממונות צדקה
162