שאלה:
תשובה:
אין מסתפרים בראש חודש ורבי יהודה החסיד כתב שיש סכנה בדבר ח"ו. ולכן יסתפרו מיד במוצאי ר"ח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה צוואת ר"י החסיד (הוצאת מרגליות) אות מח. שו"ע אדה"ז או"ח סי' רס ס"א.
ראש חודש תספורת
329