שאלה:
תשובה:
בעציצים או אדניות רגילים העומדים בחוץ אסור. אך באם העציצים בתוך הבית הדבר אפשרי, וצריך להניח דבר המפסיק בין העציץ לבין הקרקע. הדבר המפסיק יהיה צלחת פלסטיק או מתכת, אך לא חרס ועץ, וכך ניתן להמשיך לטפל בו גם בשמיטה.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: ראה מאמר מרדכי ח"ה פ"ד ס"ו-ז. ועוד. וראה מ"ש בזה בשו"ת מנחת יצחק ח"י סי' קטז. וראה ספר הלכה למעשה בהוצאת מכון הלכה חב"ד – שמיטה פ"ה סל"ט.
שמיטה
228