שאלה:
תשובה:
לא, אין מפרישים בשבת תרומות ומעשרות.
נכתב ע"י הרב ישראל הלפרין
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סי' רס ס"ה
שבת תרומות ומעשרות
205