שאלה:
תשובה:
בגוי אין איסור ומותר לשרוף את גופתו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע יו"ד סי' שסז ס"א שקבורת הגוי היא רק מפני דרכי שלום, אך אם אין הגוי מעוניין בקבורה אלא בשריפה אין מניעה בכך.
שונות
189