שאלה:
תשובה:
לא מברכים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה מ"ב סכ"ב סק"ב וראה ביה"ל שם.
ברכות ברכת שהחיינו תפילין
181