שאלה:
תשובה:
אין בצלחת זו דינים מיוחדים ההקפדה היחידה שתהיה מחרס, אפשר גם צבעונית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה ספר "הנישואין כהלכתם" ע' קג וש"נ.
שידוכים
197