שאלה:
תשובה:
הדבר מותר, ואין בזה משום מתקן. והטעם מבואר בשו"ע אדה"ז סי' שכג, סעיף ט. אמנם אם יודע בודאי שלא יצטרך היום לכוס זו - אסור לשטוף.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכג, סעיף ט.
שבת יין נסך
177